Στήλη με ψηφίσματα για τον ναό της Αθηνάς Νίκης

Από τη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. 440–430 π.Χ. (όψη Α) και 424/3 π.Χ. (όψη Β).
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΜ 8116

Αποφάσεις της βουλής και του δήμου της Αθήνας για την αναδιοργάνωση της λατρείας της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη. Όψη Α: Διορίζεται με κλήρωση ιέρεια της θεάς, με ετήσιο μισθό 50 δραχμές και πρόσθετη αμοιβή με μερίδιο από τα σφάγια των δημόσιων θυσιών και αποφασίζεται να κατασκευαστεί θύρα στο ιερό. Όψη Β: Οι κωλακρέτες, σώμα οικονομικών αξιωματούχων, ορίζονται υπεύθυνοι για την καταβολή του ποσού στην ιέρεια.