Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι

Μυκήνες, θαλαμωτός τάφος 84. 15ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π 3148

Μια ανδρική μορφή, με ενδυμασία μινωική, στέκεται όρθια μπροστά από κατασκευή επάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα δένδρο ή φυτό. Πίσω από τον άνδρα εικονίζεται αίγαγρος, προοριζόμενος για θυσία(;). Η εικονογραφική σύνθεση αποτυπώνει στιγμιότυπο από λατρευτικές τελετουργίες που ελάμβαναν χώρα σε υπαίθρια ιερά τόσο της Κρήτης όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας και αποσκοπούσαν στην «επιφάνεια» της θεότητας, με μορφή δένδρου-κατασκευής ή θεάς-γυναίκας. Πιθανόν έχουν εισαχθεί από την Κρήτη ή έχουν κατασκευαστεί στις Μυκήνες από Κρητικούς τεχνίτες.