Αργυρό ρυτό σε σχήμα ελαφιού

Από τις Μυκήνες. 16ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π388

Αγγείο με δύο οπές για την απορροή υγρών. Έχει εισαχθεί από την αυτοκρατορία των Χετταίων (στη Μικρά Ασία), η οποία ανταγωνιζόταν σε πολιτικό επίπεδο τους Μυκηναίους.