Πήλινος κρατήρας

Από τις Μυκήνες. 12ος αι. π.Χ.
ΕΑΜ, Π1426

Γνωστός ως ο «Κρατήρας των Πολεμιστών». Κοσμείται στις δύο πλευρές του με ομάδες οπλισμένων ανδρών, αποτυπώνοντας μία εικόνα της στρατιωτικής ζωής των Μυκηναίων. Οι πολεμιστές φέρουν περικεφαλαία, δόρυ, θώρακα, ενώ στην άκρη της εικόνας μία γυναίκα αποχαιρετά ή θρηνεί.